Sarkofag
Om SAFOM

Samlingen af anonymt fotografisk materiale (SAFOM) blev stiftet i 1995 ved en af skæbnens lykkelige tilfældigheder: under et ophold i Peking vendte jeg flere gange tilbage til Den Himmelske Freds Plads, hvor den kinesiske statsmagt få år forinden havde massakreret en fredelig folkelig demonstration med tanks. Nu blev den enorme plads igen benyttet til almindelig turistisk praksis, og en mærkværdig glemsel syntes at have sænket sig over de betonfliser, hvor de kinesiske studerende blev mast.

Jeg så på, hvordan kinesiske turister lod sig fotografere i stiv positur under det store portræt af Mao, der knejser over indgangen til den forbudte by, det gamle kejserpalads. — Og jeg ønskede mig brændende at kunne hjembringe sådan et billede, vel vidende at det var et umuligt ønske. For selv om jeg ganske givet kunne have fået en hvilken som helst venlig kineser til at posere for min linse, vidste jeg kun alt for godt, at resultatet ville blive et ynkeligt falsum, en parodi og en kulturel pastiche. Så jeg slog mig til tåls med at se på det hyppigt gentagne sceneri og købte mig i stedet et stykke antikt porcelæn af tvivlsom oprindelse som souvenir (sælgeren garanterede, at det var “very very ming”).

En dag jeg krydsede pladsen, faldt mit blik på et lille, blinkende stykke plastic på fliserne. Jeg samlede det uvilkårligt op. Det var et iturevet og meget snavset negativ, som jeg puttede i min skjortelomme og derpå, tro mig, glemte alt om. Jeg genfandt det først, da jeg flere uger senere rystede mit vasketøj. Jeg lod det fremkalde hos den lokale fotohandler. Billedet viste en ung kineser, der poserer under Maos portræt. Og billedet selv var ridset og såret, trådt på af tusinder af fødder på betonfliserne på Den Himmelske Freds Plads.

Siden har SAFOM indsamlet anonyme fotografier, fundet på gaden i Århus, København, London, Budapest, Barcelona og Paris, ligesom samlingen har modtaget donationer fra kendte og ukendte givere, foretaget usystematiske indkøb ved marskandisere osv. Samlingen tæller i dag et par tusinde anonyme fotografier. SAFOM modtager med fornøjelse nye billeder til samlinge, så måske skulle du benytte lejligheden til at få ryddet op i bunkerne af gamle kærester, biler, børnefødselsdage og strandbilleder og sende dem til: SAFOM, c/o kunsttidsskriftet ARK, Nordkapvej 13, 8200 Århus N.

SAFOM på Charlottenborg 2006

 

Retningslinier for SAMLINGEN af ANONYMT FOTOGRAFISK MATERIALEs virke

§ 1 Samlingens formål

SAMLINGEN af ANONYMT FOTOGRAFISK MATERIALE (SAFOM) ser det som sit formål at indsamle fotografisk materiale i videste forstand. Samlingen optager alle billedtyper, dog jvf. de i § 2 nævnte begrænsninger. Således optages familiefotografier, historiske fotografier, medicinsk og videnskabeligt fotografi, pasfotografier, alle former for dokumentationsfotografier, kunstfotografi, pornografisk fotografi osv. osv.

§ 2 Samlingens virkeområde

SAMLINGEN af ANONYMT FOTOGRAFISK MATERIALE er som nævnt ovenfor i princippet åben for alle fotografier, og tilstræber således den universalitet, der ligger i at være et repræsentativt udsnit af ‘Den Store Samling’, der udgøres af Verdens samlede bestand af fotografier.

Stk. 2. SAMLINGEN af ANONYMT FOTOGRAFISK MATERIALE optager dog kun såkaldt ‘originalt’ fotografisk materiale, f.eks. negativer, dias, aftryk heraf samt digitale print og filer, men ikke trykte, fotokopierede og på anden vis massedistribuerede fotografiske billeder.

Stk. 3. SAMLINGEN af ANONYMT FOTOGRAFISK MATERIALE optager tilsvarende kun fastbilledformater (og ikke f.eks. fotografisk filmmateriale).

Stk. 4. Samlingen er opmærksom på de definitionsmæssige problemer i forbindelse med ovenstående distinktioner, men forbeholder sig retten til i tvivlstilfælde suverænt at optage, henh. forkaste materiale.

§ 3 Samlingens selvforståelse

SAMLINGEN af ANONYMT FOTOGRAFISK MATERIALE lægger vægt på at skelne kvalitativt mellem begreberne ‘samling’ og ‘ansamling.’ Hvor samlingen grundlæggende er en autoritativ, strukturerende instans, der via arkivet underkaster dets objekter en højere og på forhånd fastlagt orden, opfatter SAFOM ansamlingen som et heterogent, mangfoldigt og kaotisk udsnit af ‘Den Store Samling’. Hvor samlingen kan visualiseres i billedet af arkivskabet, bliver ansamlingens ikon kassen. I kassen mødes de enkeltstående og i fysisk forstand unikke objekter som objekter; her foregår ingen sortering, ingen systematisering, ingen kvalitetsvurdering. SAFOM opfatter i forlængelse af ovenstående sig selv som en (an)samling.

§ 4 Samlingens udadvendte aktiviteter

SAMLINGEN af ANONYMT FOTOGRAFISK MATERIALE kan, i det omfang den vurderer det formålstjenligt, foretage udsnit i samlingen – efter nærmere og i hvert enkelt tilfælde bestemte kriterier – med henblik på publikationer, udstillingsvirksomhed, forskning og lignende (se også § 6, stk. 2).

§ 5 Samlingens daglige drift

SAMLINGEN af ANONYMT FOTOGRAFISK MATERIALE opbygges ved fund, donationer og lejlighedsvise indkøb, og administreres af Lars Kiel Bertelsen. Samlingen er associeret med kunsttidsskriftet ARK. Samlingen rådfører sig løbende med kompetente samarbejdspartnere inden for de for samlingens virke relevante områder: fotohistorie og -teori, museologi, kunstvidenskab, sociologi osv.

Samlingen har ingen selvstændig økonomi.

§ 6 Samlingens opløsning

I tilfælde af samlingens opløsning drages der omsorg for at samlingens objekter enten recirkuleres, dvs. sendes ud i det kulturelle kredsløb, hvorfra de kom, eller sikres permanens ved overdragelse til en interesseret offentlig eller privat samling. Beslutningen herom træffes suverænt af samlingens til den tid siddende administration.

Stk. 2. Administrationen kan til enhver tid vælge at recirkulere tilfældigt udvalgte udsnit af bestanden, uden at der af den grund er tale om en egentlig, formel opløsning af samlingen.

(Således udfærdiget 10. april 1996 og revideret 12. marts 1997; 16. febr. 1999; 6. oktober 2003; 20. marts 2006; 14. sept. 2006; 2. marts 2009)